Allemansrätten

I Sverige har alla rätt att vara ute i naturen. Vi kallar det allemansrätten. Den är en unik förmån, som innebär en stor frihet. Men det kräver ansvar och gott omdöme av oss som utnyttjar den. Att "inte störa, inte förstöra" förklarar hur Allemansrätten fungerar!

Photo: Amplifyphoto/Westsweden.com

Allemansrätten innebär också att vi har vissa skyldigheter. Vi får inte skada natur och djurliv. Vi måste visa hänsyn mot markägare och mot andra människor ute i naturen.»Inte störa, inte förstöra« är ett kort och gott uttryck som enkelt sammanfattar hur vi visar allemansvett.

Bohusleden passerar genom ett flertal naturreservat och naturvårdsområden där det därför varierar vad som gäller för de olika områdena. Det är alltså inte bara Allemansrätten som du som vandrar behöver ta hänsyn till under din vandring. Däremot kommer du otroligt långt med lite sund inställning och respekt för den som äger marken.

Vi har även sammanfattat Allemansrättens viktigaste punkter här nedanför.

Vart får jag tälta?

Du får lov att tälta ett dygn med ett par tält utan att be markägaren om lov, men slå inte upp tältet för nära ett bostadshus eller på betesmark, jordbruk eller plantering där tältningen kan förstöra för markägaren.

Om ni kommer att tälta i stora grupper måste ni däremot alltid be markägaren om lov eftersom det då är större risk för slitage på markerna och kan orsaka sanitära olägenheter.

I nationalparker och naturreservat gäller särskilda regler för tältning. I allmänhet är det inte tillåtet att tälta annat än på särskilt angivna platser. Men det kan också vara tältförbud i hela området. Var noga med att kolla upp vad som gäller innan du sätter upp ditt tält.

Om du inte hittar någon information på anslagstavlorna i området kan du få mer information från kommunen eller länsstyrelsen.

Mer utförlig information om vart du kan tälta hittar du här:

Tältning inom skyddade områden kring Bohuskusten

Västra Götaland

Halland

Att vandra med hund

Mellan 1 mars till 20 augusti måste du hålla din hund under extra stor uppsikt när ni är ute i naturen. Hundar ska hindras från att springa lösa i marker där det finns vilt under denna period för att inte skrämma vilda djur men även för att inte hunden ska komma till skada.

Under annan tid på året får hunden vara lös inom synhåll, förutsatt att du kan stoppa den eller kalla in den om den stöter på ett vilt djur. Om du inte kan det ska hunden gå i koppel eller i lina. En lösspringande hund i naturen får kopplas av en jakträttshavare om hunden stör vilt eller jakt.

I naturreservat med känsligt djurliv, med betande boskap eller många besökare kan det vara så att din hund måste vara kopplad, oavsett hur bra lydnad du har på din hund. Läs informationsskylten vid entrén till naturreservatet eller fråga din länsstyrelse eller kommun för att ta reda på vad som gäller just där.

I alla Sveriges nationalparker ska din hund alltid vara kopplad, oavsett hur bra lydnad du har på din hund. Det är med andra ord förbjudet att ta med en hund som inte är kopplat i ett fysiskt koppel till en nationalpark.

Ytterligare information kan du hitta på länsstyrelsens hemsida. 

Eldning och grillning

Du får ta nedfallna kottar och pinnar och grenar på marken som ved till din eld. Men det är inte tillåtet att hugga eller såga ner träd eller buskar, att ta ris, grenar eller näver från levande träd. Det är heller inte tillåtet att använda vindfällen som ved. Vid många av våra vindskydd fyller vi på med ved, men det kan vi inte alltid göra. Så försök att planera dig vadring efter tillgång på eldningsbart material.

Om det är risk för brand i skog och mark kan eldningsförbud införas, vilket är vanligt vid torrt väder. Det är länsstyrelsen eller kommunens räddningstjänst som utfärdar eldningsförbud. Då är all öppen eld förbjuden, även eldning i iordninggjorda eldstäder.

Tänk på att det kan finnas särskilda regler för eldning inom naturreservat, då gäller dessa före Allemansrätten. Läs mer om dessa regler i respektive naturreservat. På klippor och bergshällar är det aldrig tillåtet att elda då dessa kan spricka.

Cykling på leder

Det finns inget allmänt förbud att cykla på motionsspår och vandringsleder. Men de är anlagda för dem som går eller springer. Därför måste du ta det lugnt och räkna med att de som springer eller går har företräde. Var dock uppmärksam på att cykling i bland annat motionsspår kan vara förbjuden på grund av lokala ordningsföreskrifter som kommunen har beslutat om. Lokal information finns på respektive kommuns webbplats och ofta på informationsskyltar invid berörda motionsspår. Planera gärna din cykeltur efter underlag och väder, så att du inte förstör en led för att det är extra blött just den dagen du cyklar där.

Länkar

https://www.naturvardsverket.se/Allemansratten/

https://hsr.se/artiklar/upptack-allemansratten

https://www.svenskaturistforeningen.se/guider-tips/allemansratten/

Filmer

Svampar https://youtu.be/quRhzXeRsqk

Nedskräpning https://youtu.be/P1VeUga-D4I

Tälta https://youtu.be/h95yqZ_9fss

Elda https://youtu.be/YJHlf5kp9EQ

Terrängkörning https://youtu.be/84PPO1HPDKg

Gröda https://youtu.be/Ur93BpsM8J8