Om West Sweden Trails

Detta är en samling av kvalitetssäkrade och hållbart driftade vandrings- och cykelleder i Region Västra Götaland.

Photo: Henrik Trygg/Westsweden.com

Friluftslivets infrastruktur sköts på varierande sätt i Sverige och är ofta tillhandahållet av kommuner och ideella aktörer. Det är inte ovanligt att till exempel vandringsleder har utvecklats i projektform för att sedan inte skötas på ett hållbart sätt med vandraren/besökaren i fokus. 

En utmaning när det gäller längre leder, som går genom många kommuner, är dessutom att det är svårt att över tid upprätthålla en hög och gemensam och sammanhållande kvalitet. 

Vandring och cykling spelar samtidigt en allt större roll för besöksnäringen. Många besökare förväntningar sig dock att komma till välskötta leder med god markering och vägledning. För att det skall vara meningsfullt att marknadsföra vandring och cykling i Västsverige krävs det därför en god infrastruktur på och kring våra leder, samt relevant digital basinformation. 

I Region Västra Götaland finns ett stort nät av längre vandringsleder, som går genom många kommuner. Regionen har anslagit pengar till att, med dessa leder som bas, utveckla ett system av hållbara och kvalitetssäkrade leder i hela regionen, för både rekreation och besöksnäring. 

Inom ramen för uppdraget assisterar och stöttar Västkuststiftelsen kommuner och föreningar på ett flertal sätt, gällande både fysiska insatser och i hur arbetet ska organiseras inom kommunerna. I uppdraget ligger också utveckling av nya hemsidor för lederna i de fall som detta behövs. 

I projektet samarbetar Västkuststiftelsen dessutom med Turistrådet Västsverige, Förvaltningen för Kulturutveckling samt Länsstyrelsen, som alla bidrar med sina respektive kompetenser. 

Inom ramen för ledutvecklingsarbetet och Västkuststiftelsen samordnande roll har det tagit fram nya kvalitetskriterier, skyltprogram, skötselinstruktioner, mallar för avtal med markägare och mallar för besiktningar mm. Standarddokumenten harmonierar med det material som tas fram inom det Nationella Ramverket för Vandringsleder.

Projektstöd från Tillväxtverket och Landsbygdsprogrammet

Västkuststiftelsens arbete med kvalitetssäkrade, längre regionala leder har beviljats projektstöd 2022 från Tillväxtverket och Landsbygdsprogrammet.

Projektet omfattar aktiviteter och investeringar som att uppföra entréskyltar, införa nya dass, vindskydd, eldstäder och spänger, uppmärkning av led samt uppröjning och märkning av ledsträckor på Bohusleden, Kuststigen, Biosfärleden, Pilgrimsleder och Sjuhäradsleden.

Tillväxtverket ger under åren 2021–2024 stöd för att utveckla infrastrukturen för rekreation och turism i landsbygder. Syftet med stödet är att utifrån landsbygdens resurser skapa möjligheter för rekreation för allmänheten och förbättra möjligheterna till turism.

Stödet omfattas av prioriteringen att utveckla besöksmål inom natur- och kulturturism med särskild fokus på leder med följande motivering:

Tillväxtverket bedömer att din ansökan ryms inom landsbygdsprogrammet 

2014–2020 och har prioriterat den i enlighet med nationella urvalskriterier som bygger på målen i programmet och Tillväxtverkets handlingsplan för programmet. 

Projektet omfattar aktiviteter/investeringar på följande leder: 

Bohusleden – införa nya dass, eldstäder, vindskydd, eldstäder och spänger samt uppmärkning av led. 


Kuststigen – uppföra eldstäder, vindskydd, spänger samt uppröjning och märkning av ledsträckor. 


Biosfärleden – uppmärkning av led 


Pilgrimsleder - uppföra entréskyltar, alltoa, riktningsgivare, ledmärkning, vindskydd, 
träbänkar, spänger, informationsskyltar, rastplatsbord samt självstängande grindar. 


Sjuhäradsleden – uppmärkning av led. 

Medel kommer från EUs landsbygdsprogram via Tillväxtverket som hanterar detta stöd.

Läs mer här.